منابع خبری می‌گویند اگرچه احتمال سقوط بقایای موشک چینی در مناطق مسکونی زمین وجود دارد، این احتمال کم است.