موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران اخیرا کتابى را با عنوان “برآورد وضعیت فناوری اطلاعات در اسرائیل ( چشم انداز ۲۰۲۴)” منتشره ساخته است.