تیم ملی فوتبال ایران در دهه ۵۰ در جام کوروش شرکت کردند.