گروه بهمن نماد جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اربیل عراق است