شورای صنفی نمایش دوباره تشکیل شد
جلسه شورای صنفی نمایش با حضور همه نمایندگان صنوف و سازمان سینمایی برگزار و فعالیت آن آغاز شد.

۰۱:۰۹ – ۱۴۰۱-۳-۳۰