اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شدند
اعضای شورای مرکزی و هیئت بازرسین جامعه اسلامی مهندسین مشخص شدند.

۲۱:۵۰ – ۱۴۰۱-۴-۵