“بند میم ” را نمیدانم چه تفسیر میکنید!
به بند زندان ؟، شاید سروکارمان به آنجا هم افتاده باشد یا بیفتد! یا اصلا بند کردن به چیزی یا کسی ! شاید به نحوی این تعبیرات هم درست باشد ، یا شود. اما “بند میم ” برای ما نویسنده ای داشت که با دلی آرام و قلبی مطمئن به خدا پیوست.